ANNONS

Vill du veta mer om någon utbildning?

Genom att fylla i dina uppgifter kan högskolor och universitet informera om just deras specifika utbildning inom ämnet.
Integritetspolicy

Klicka här för att visa fler.

Läkemedelskemi i Umeå

Läkemedelsanalytisk kemi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen omfattar två moment, ett teoretiskt och ett praktiskt. I det teoretiska momentet som omfattar 5 hp behandlas först grundläggande moment som tex en översikt över de analytiska tekniker som används inom läkemedelsanalytisk kemi (gas-, vätske-, jon- och gelkromatografi, kapillärelektrofores och detekteringstekniker mass- och NMR-spektroskopi) och den teoretiska bakgrunden till kromatografi och separation. Kursen fokuserar sedan på vätskekromatografi med masspektrometri och hur denna metod används i olika applikationer som processkontroll, analyser av patientprover och i utvecklandet av nya läkemedel. Vidare ingår metodutveckling, kvalitetssäkring och GLP (Good Laboratory Practice). I det praktiska momentet, som omfattar 2.5 hp och kommer utföras på forskningslabb, ingår grundläggande vätskekromatografiska moment men också metodutveckling för analys av läkemedel, provupparbetning, studier av metaboliter, mm.

Behörighet: För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci innehållande minst 90 hp farmaci och farmacevtisk kemi 30 hp alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper. Förkunskapskraven uppfylls också av en kandidatexamen i kemi med minst 90 hp kemi inklusive minst 30 hp farmacevtisk kemi eller motsvarande kunskaper. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Läkemedelsanalytisk kemi i sökmotorn med mer information

Datorbaserad läkemedelsdesign

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen omfattar datorbaserade tekniker för att designa och utvärdera substanser relevanta för läkemedelskemi och innefattar både farmakodynamik och farmakokinetik. Teori och praktik är integrerat för att ge studenterna en solid kunskap och erfarenhet inom områden som receptormodellering, molekyldockning, molekyldynamiksimuleringar, farmakoformodellering, statistisk molekylär design, kvantitativa struktur-aktivitetssamband och bindningsaffinitetsprediktioner. Kursen är fokuserad på datorbaserade beräkningar och det ingår inga experiment på lab. Kursen kräver förkunskaper inom läkemedelskemi, kemometri, kvantkemi och molekylmekanik. .

Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kemometri (5KE053, 7,5 hp), Beräkningskemi (5KE138, 7,5 hp) och Teoretisk läkemedelskemi (5KE058, 7,5 hp), eller motsvarande. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Datorbaserad läkemedelsdesign i sökmotorn med mer information

Läkemedelskemi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 15 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ämnet läkemedelskemi. Detta omfattar kunskaper om växelverkan mellan lågmolekylära föreningar och proteiner, DNA, och RNA samt metoder för identifiering, design, syntes och utvärdering av läkemedelskandidater.
Laborationskursen omfattar design, syntes och utvärdering av biologiskt aktiva föreningar.
Efter genomgången kurs skall de studerande känna till de steg som ingår i utvecklingen av ett läkemedel, vara väl insatta i begreppet växelverkan mellan ligand och receptor, besitta grundläggande kunskaper om metoder för medicinsk och kombinatorisk kemi, ha en bred överblick av läkemedelsupptag, metabolism och utsöndring samt självständigt kunna hämta kemisk, biologisk och medicinsk information ur databaser. Vidare bör den studerande besitta praktiska färdigheter i design, syntes och utvärdering av biologiskt aktiva substanser

Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi (15 hp, 5KE011) och Biokemi (15 hp,5KE020) eller motsvarande kunskaper. Kursen kan ej kombineras med Teoretisk läkemedelskemi(7,5 hp 5KE057/58), Medicinal Chemistry (7,5 hp 5KE066) eller Tillämpad läkemedelskemi (7,5hp 5KE061/62).Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Läkemedelskemi i sökmotorn med mer information

Organisk syntes inom läkemedelskemi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursen innehåller fördjupade studier inom organisk kemi med inriktning mot läkemedelssyntes. Tyngdpunkten ligger på strategier för parallelsyntes av heterocykliska föreningar. Detta omfattar bland annat strategier för skyddgruppskemi, multikomponent-reaktioner samt olika tekniker för upprening av små organiska substanser. Kursen innehåller också moment som omfattar praktiska övningar rörande metoder för design, parallelsyntes och identifiering av små bibliotek med läkemedelslika molekyler.

Behörighet: För tillträde till kursen krävs Avancerad organisk kemi (5KE131, 15 hp), eller motsvarande. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Organisk syntes inom läkemedelskemi i sökmotorn med mer information

Teoretisk läkemedelskemi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i ämnet läkemedelskemi. Detta omfattar kunskaper om växelverkan mellan lågmolekylära föreningar och proteiner, DNA, och RNA och metoder för identifiering, design, syntes och utvärdering av läkemedelskandidater.

Efter genomgången kurs skall de studerande känna till de steg som ingår i utvecklingen av ett läkemedel, vara väl insatta i begreppet växelverkan mellan ligand och receptor, besitta grundläggande kunskaper om metoder för medicinsk och kombinatorisk kemi, ha en bred överblick av läkemedels upptag, metabolism och utsöndring samt självständigt kunna hämta kemisk, biologisk och medicinsk information ur databaser.

Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi (15 hp, 5KE011) och Biokemi (15 hp, 5KE020) eller motsvarande kunskaper. Kursen kan inte kombineras med Läkemedelskemi (15hp 5KE059/60) eller Medicinal Chemistry (7,5 hp 5KE066). Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Teoretisk läkemedelskemi i sökmotorn med mer information

Tillämpad läkemedelskemi

TypNivåHögskolepoängHögskoleprovsresultatMeritvärdeAnsökningskod
KURSAVANCERAD 7.5 Inget HPInget BI-

Beskrivning: Kursens mål är att ge grundläggande praktiska färdigheter i ämnet läkemedelskemi. Detta omfattar teoretiska och praktiska kunskaper om metoder för identifiering, design, syntes och utvärdering av lågmolekylära organiska substanser ur ett läkemedelskemiskt perspektiv.

Behörighet: Univ: Teoretisk läkemedelskemi 7,5 hp (5KE057/58) eller Medicinal Chemistry 7,5 hp (5KE066) eller motsv Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Läs mer om UmeÃ¥ universitetVisa Tillämpad läkemedelskemi i sökmotorn med mer information