ANNONS

Högskolestiftelser - Förslag att statliga lärosäten skall kunna bli privata stiftelser

Högskolestiftelser - Förslag att statliga lärosäten skall kunna bli privata stiftelser

Utbildningsdepartementet kom igår ut med en promemoria där det föreslås att statliga universitet och högskolor skall kunna omvandlas till en ny särskild stiftelseform kallad högskolestiftelse.

Förslaget

Lärosäten i stiftelseform är inte nytt i Sverige. 1994 bildade staten Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Dessa lärosäten har fungerat väl, men regelverket är gammalt och regeringen vill nu utveckla verksamhetsformen stiftelsehögskola. I promemorian “Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet” beskriver utbildningsdepartementet sitt förslag.

Förslagets utgångspunkt är att en högskolestiftelse är en bättre verksamhetsform för statliga universitet och högskolor med behov av större handlingsfrihet. Man föreslår att statliga universitet och högskolor som är intresserade skall få möjligheten att ansöka om att drivas som högskolestiftelse. Enligt Jan Björklund har tre statliga lärosäten redan visat uttalat intresse, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Lunds universitet.
 

Syfte

Som stiftelse får ett lärosäte möjligheten att ingå avtal som egen juridisk person. Detta utökar möjligheterna att teckna avtal i internationell forskningsverksamhet. T ex så kräver många av EU:s forskningsprojekt delägande i konsortier, vilket inte är möjligt som myndighet.

Ett lärosäte som omvandlas till en högskolestiftelse kommer att få fortsatta statliga anslag för sin utbildning. En högskolestiftelse kan dessutom ta emot och förvalta donationer, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Sådan övrig verksamhet får dock inte drivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på stiftelsens ändamål. Ändamålet för en högskolestiftelse ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå.
 

Inverkan

När ett statligt läroverk omvandlas till en högskolestiftelse så innebär det att de anställda övergår från en statlig anställning till en privat anställning. I en strävan att få likvärdiga anställningsvillkor ät utgångspunkten att en högskolestiftelse ska vara medlem i Arbetsgivarverket. Rätten att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet ska även gälla handlingar hos en högskolestiftelse och dess eventuella utbildningsbolag. Förslagets utgångspunkt är att studenters rättssäkerhet väsentligen ska förbli likvärdig efter en ombildning till en högskolestiftelse.

Ändringar i stiftelselagen som möjliggör att en högskolestiftelse kan bildas föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 

Visar tid för inlägg Jun 26, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook