ANNONS

Urank - Rankning av Sveriges universitet och högskolor

Urank - Rankning av Sveriges universitet och högskolor

Urank jämför, värdesätter och rankar verksamheten i Sveriges universitet och högskolor. Rankningen 2013 gav få överraskningar men bidrar med ytterligare underlag för den som vill skapa sig en bild av de svenska lärosätena.

Presentation av Urank

Urank är en fristående association som bildades 2007 och drivs av professor Ingemar Lind, professor Thorsten Nybom och statistiker Stig Forneng. Syftet är att ge en bild av kvaliteten i utbildningarna på universitet och högskolor. Det finns naturligtvis olika åsikter om vad utbildningskvalitet är och olika metoder att jämföra skolverksamhet. Urank har valt att använda mätbar offentlig data för att generera 27 olika indikatorvärden som tillsammans i olika grad utgör Uranks slutliga rankning. Urank delar upp sina indikatorer i 6 olika kriterier som ger en lättöverskådlig bild över hur rankningen är balanserad.

Tabell över Uranks kriterier och indikatorer

Den totala rankningen

Urank gör en rankning där man jämför alla svenska lärosätenas totala verksamhet med varandra. I denna rankningen får vissa typer av lärosäten generellt bättre resultat än andra. Mönstret är att högskolor som specialiserar sin verksamhet mot attraktiva yrkesutbildningar placerar sig högst i rankningen. Därefter placerar sig de stora anrika universiteten och sist kommer de yngre lärosätena.

Specialhögskolornas toppresultat i rankningen beror troligen främst på utbildningsfokuseringen som lockar till sig studenter med ett tydligt utbildningsmål och goda förkunskaper, vilket ger en hög genomströmning. En bidragande orsak till att de äldre lärosätena placerar sig bättre än de yngre i rankingen är att de äldre lärosätena får betydligt större forskningsanslag. I och med lärosätenas skiftande förutsättningar och verksamhet så kan man nog inte komma ifrån att en ranknings val av metod och inriktning kommer att gynna vissa typer av lärosäten.

Total Ranking 2013, Urank

Det är inte många förändringar i den totala rankningen från 2012 till 2013. Mest noterbart är att Karlstads universitet har avancerat fem placeringar och även att Mittuniversitetet har klättrat några steg på listan.

Rankning per utbildningsområde

Urank gör även rankningar inom utbildningsområdena naturvetenskap, teknik, vård, medicin, humaniora/samhällsvetenskap, ekonom, socionom, psykolog och nytt för i år jurist. Förutom att man kan se hur de olika lärosätena placerar sig i de olika rankningarna så har Urank även publicerat värdetabeller med lärosätenas jämförelsevärden för varje kriterium.

De tre topprankade lärosätena per utbildningsområde.

Naturvetenskap
1. Sveriges lantbruksuniversitet
2. Lunds universitet
3. Uppsala universitet

Teknik
1. Kungliga Tekniska högskolan
2. Lunds universitet
3. Chalmers tekniska högskola

Vård
1. Karolinska institutet
2. Lunds universitet
3. Göteborgs universitet

Medicin
1. Lunds universitet
2. Linköpings universitet
3. Karolinska institutet

Humaniora/samhällsvetenskap
1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Linköpings universitet

Ekonom
1. Uppsala universitet
2. Handelshögskolan i Stockholm
3. Högskolan i Jönköping

Socionom
1. Ersta Sköndal högskola
2. Göteborgs universitet
3. Stockholms universitet

Psykolog
1. Linköpings universitet
2. Uppsala universitet
3. Karolinska institutet

Jurist
1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Örebro universitet

Fältet är ofta ganska jämnt inom rankningarna per utbildningsområde och förändringarna i dessa listor verkar vara större mellan åren än i den totala rankingen.

Frågor till professor Ingemar Lind på Urank

Vilka reflektioner gör ni över Uranks rankningar 2013?
Vi redovisar varje år ett antal kommentarer med anledning av årets rankingar. Så även detta år - kommentarerna finns på vår hemsida (www.urank.se). Vi är emellertid sparsmakade med kommentarer, vi ser oss som budbärare, inte domare.

Tycker ni att den enskilde studenten har någon användning av Urank?
Det vet vi inte. Men vi hoppas att den vetgirige studenten i de olika rankingarna kan hitta intressant information för just för honom/henne - inte så mycket i rankingarna som ett sammanfattande utfall utan snarare det underliggande materialet som belyser frågor som lärarkompetens, internationalisering och annat. Dock en ranking är bara en av flera informationskällor. En viktig indirekt följd av rankingar är att kvalitetsfrågor blir mera fokuserade och därmed tvingas också annan information fram.

Hur skulle ni utforma Urank om ni hade obegränsat med resurser och vilka komplement till Urank skulle ni då vilja ta fram?
Vi skulle gärna vilja ha med en studentenkät (även om enkätsvar alltid är svåra att värdera). En sådan fanns för cirka fem år sedan. Den hette Studentspegeln och gjordes av Högskoleverket, men den lades tyvärr ner. Vi skulle också gärna vilja ha med någon internationell (europeisk) anknytning som skulle kunna användas som indikationer på var de svenska lärosätena ligger i ett internationellt panorama. Det finns ju internationella rankingar men de vilar på tämligen lösa grunder och är till stor del “ryktesbaserade”. 
 

Visar tid för inlägg Maj 14, 2013

Kommentera artikeln genom Facebook