ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Konventioner Kvantitativ delXYZ, KVA och NOG

Dessa konventioner gäller om inte annat anges i den enskilda uppgiften.

Alla variabler är reella tal.

Med medelvärde avses det vanliga (aritmetiska) medelvärdet.

I ett koordinatsystem är axlarna ritade i en och samma skala.

Ett slumpmässigt val av ett objekt innebär att alla objekt i populationen har samma möjlighet att bli utvalda.

Om antalet av ett visst slags objekt anges så avses det totala antalet av detta objekt. Står det att det finns 10 bollar i en låda och att 3 av bollarna är röda så innebär detta att det totala antalet bollar i lådan är 10 och att det finns exakt 3 röda bollar i lådan. De övriga 7 bollarna är alltså inte röda.

Geometriska storheter (sidlängd, radie, area, volym, vinkel, etc.) är större än noll.

Vinklar anges i grader.

Om A och B är punkter så avser AB sträckan mellan dessa punkter. Med AB = CD menas att sträckan CD är lika lång som sträckan AB.

Illustrationer av geometriska objekt antas vara godtyckligt ritade men värden och beteckningar som ges i illustrationer stämmer alltid. T.ex. kan man i illustrationen nedan se att sidan AC är 5 cm, sidan BC är x, arean är 6 cm2 och vinkeln B är rät. Det framgår däremot inte om sidan AB är längre eller kortare än sidan BC, ej heller om vinkeln A är större eller mindre än vinkeln C.

Konventioner KVA


Med linje avses alltid en rät linje. En kurva som ser rät ut är en linje. En kurva som inte ser rät ut är inte en linje.

Punkter på en linje, en kurva eller annat geometriskt objekt antas ligga i den ordning de förekommer i figuren. Om en punkt ser ut att ligga på en viss sida i förhållande till en linje så antas den också ligga på denna sida om linjen.


DTK

All information i uppgiften inklusive frågeformulering och svarsförslag utgör en helhet. T.ex. kan svarsförslagen klargöra vilken sorts beräkning som ska utföras.

Om en beräkning avser andelar framgår det alltid i frågan eller svarsförslagen.