ANNONS
  • Välkommen till högskoleprovet
    Börja träna helt gratis här!

Tips inför KVA-provet

Det finns inte mycket studier på KVA-provet, då det är ett av de nya delproven som infördes hösten 2011.

Vi gjorde en egen koll över sammansättningen av vilka matematiska grenar KVA-provets uppgifter fokuserade på i de två högskoleproven hösten 2011 och våren 2012. I en del uppgifter är mer än en matematiskt gren framträdande.

Aritmetik: 40 %
Algebra: 28 %
Geometri: 20 %
Statistik: 13 %
Funktionslära: 10 %


Aritmetik är den gren av matematiken som behandlar grundläggande räknande. Hit hör de fyra enkla räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Även andra räkneoperationer som procenträkning, potenser, rotutdragning och logaritmer tillhör aritmetiken.

Algebra är den gren av matematiken som förenklat ibland kallas för bokstavsräkning. I algebran använder man bokstäver som allmänna talrepresentanter för obestämda kvantiteter.

Geometri är den gren av matematiken som behandlar rumsliga sammanband. Här beräknar du storheter i 2-dimensionella figurer (t.ex. trianglar, cirklar) och i 3-dimensionella kroppar (t. ex. cylindrar, kuber).

Funktionslära behandlar matematiska funktioner. I matematiken beskriver en funktion sambandet mellan två eller flera föränderliga storheter (variabler), vanligen hur y är en funktion av x, alltså hur värdet av variabel y bestäms med hjälp av värdet av variabel x.

Statistik är den gren av matematiken som behandlar matematiska metoder för att systematisera, analysera och använda statistisk data för att dra slutsatser. Medelvärde, median, och sannolikheter är centrala termer inom statistiken.


Här är den terminologi och de symboler/beteckningar som förekommit i XYZ- och KVA-delproven under hösten 2011 och våren 2012.

Aritmetik och algebra: =, ≠, <, >, +, -, /, ·, (), värde, intervall, heltal, negativt heltal, differensen, kvoten, nämnare, täljare, √, räkneoperation, procent, promille, m/s, km/h, kg, udda tal, jämna tal, primtal, talföljd, ², andra tal som exponenter och variabel x som exponent.

Geometri: Likformiga, area, cm², m³, º, grader, vinkel, radien, rätvinklig triangel, kub, kanten, parallell, cylinder, π, cirkel, cirkelsektor, fyrhörning, kvadrat, rektangel och omkrets.

Funktionslära: Kurva, x-axel, y-axel, linje, punkt, origo, koordinatsystem, x₁, x₂, y₁, y₂, x-koordinaten, y-koordinaten, funktion, ƒ, ƒ(1), funktionen av andra tal och funktionen av variabel x.

Statistik: Medelvärde, median, slumpmässigt och sannolikhet.