ANNONS
Logotyp för Röda Korsets högskola

Röda Korsets högskola

Röda Korsets högskola är en enskild högskola med Stiftelsen Rödakorshemmet som huvudman. Högskolan ligger i nya välutrustade lokaler bredvid Röda Korsets Sjukhus inne på Campus KTH. Mellan 500 - 600 studenter bedriver studier vid högskolan.

Personalen består av cirka 50 lärare och administrativ personal. Den relativt lilla organisationen innebär korta beslutsvägar och ett personligt bemötande.

Utbildning

Röda Korsets Högskola bedriver grundutbildning och vidareutbildning av sjuksköterskor på anslag av staten. Anslag och antal utbildnings- platser regleras genom ett statligt regleringsbrev.
Högskolan har sedan år 2000 examensrätt för kandidatexamen i omvårdnad, sedan år 2001 för specialistsjuksköterskeexamen och sedan år 2005 för magisterexamen i omvårdnad.
Vidareutbildning av sjuksköterskor genomförs antingen som fristående kurser på statligt anslag eller som uppdragsutbildning åt beställare som Stockholms läns Landsting, Stockholm Stad, Länsarbetsnämnden, enskilda sjukhus och vårdenheter.

Forskning

Forskning bedrivs framför allt av högskolans lektorer och doktorander i anknytning till institutioner vid bland annat Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Högskolans lärare har hög kompetens. Samtliga tio lektorer har doktorsexamen, fem adjunkter går forskarutbildning. Övriga undervisande lärare har magisterexamen eller motsvarande.

Grundläggande Värderingar

Röda Korsets grundläggande värderingar - humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet, universalitet - ingår i undervisningen och skapar en filosofisk/etisk grund för den kommande yrkesutövningen som sjuksköterska.
Medel från Stiftelsen Rödakorshemmet gör det möjligt för en grupp intresserade studenter och personal att varje termin kunna besöka Röda Korsets huvudkontor och museum i Genève för att förstärka anknytningen till Röda Korset.
Mångkulturell omvårdnad ingår som en del i omvårdnadsvetenskapen och innebär jämförande studier och analys av olika kulturers syn på hälsa, sjukdom och behandling. Inriktningen på mångkulturell omvårdnad syftar till att ge studenterna kompetens att bemöta människor från olika kulturer och kunskap om deras omvårdnads- behov.

Internationalisering

Internationalisering är en central del av verksamheten vid Röda Korsets Högskola. Högskolan har ett omfattande studentutbyte med sjuksköterskeutbildningar i andra länder, främst i Europa och Afrika. Studenter och lärare ges också möjlighet till fältstudier i andra länder, att delta i internationella intensivkurser och konferenser, seminarier, arbetsgrupper och lärarutbyte är också återkommande inslag i internationaliseringen liksom besök av sjuksköterskor, studenter och lärare från andra länder. Högskolan samarbetar med ett universitet i Tanzania kring högre utbildning av sjuksköterskor.

Verksamhetsförlagd utbildning

En stor del av undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och kopplingen mellan teoretisk och klinisk utbildning betonas starkt i undervisningen. Kliniska lektorer och kliniska adjunkter som undervisar under den kliniska utbildningen tydliggör sambandet mellan teori och praktik. Adjungerande kliniska adjunkter - kliniskt verksamma sjuksköterskor med pedagogisk kompetens - ger patientnära handledning och undervisning. Huvuddelen av den kliniska utbildningen är förlagd till Karolinska sjukhuset och nordvästra Stockholm.

RKH

Läs mer om följande utbildningar som ges vid lärosätet

Studentrabatter i Stockholm

Här finns studentrabatter och erbjudanden för dig som studerar i Stockholm.

Bild för ABC-Gruppen
Bild för Apple Store
Bild för SF Bio
Bild för SJ
Bild för Apoteksgruppen
Bild för Comviq studentrabatt
Bild för Apoteket Nova
Bild för MyTrendyPhone.se
Bild för A-Dental

Karta och kontakt

Röda Korsets högskola
  • Box 55676
    102 15 Stockholm
    Tel: 08-587 516 00